• نمايش صفحه شماره 1
 • >> تهیه مطالب از آقای مهندس بهرام صادقی

  تعریف: کانی (Mineral) عبارتست از جسمی همگن ، طبیعی و معمولا متبلور

  روشهای شناسایی کانیها

  1- روش شناسایی دستی :

     - رنگ :کانیهای تک رنگ و کانیهای چند رنگ و کانیهای با رنگ کاذب

     - رنگ خاکه: عبارتست از رنگ پودر کانی که معمولا ثابت می باشد.

     - جلا : نحوه یا میزان انعکاس نور از سطح کانی را می گویند.انواع جلا...

     - شفافیت: عبارتست از قابلیت عبور نور از کانی

     - وزن مخصوص: نسبت بین جرم حجمی یک جسم  به جرم حجمی آب

     - سختی: میزان مقاومت یک جسم در برابر اعمال نوع خاصی از نیرو- جدول موهس

     - خاصیت مغناطیسی:کانیهای دیامگنتیک- کانیهای پارا مگنتیک- کانیهای فرومگنتیک

     - خاصیت نوردهی(لومی نسانس):فلور سانس و فسفر سانس

     - خاصیت پیرو الکتریسیته: اگر حرارت دهیم در آنها قطب های و – ایجاد می شود.

     - خاصیت پیزو الکتریسیته: اگر فشار دهیم در آنها قطب های و – ایجاد می شود.

     - خاصیت رادیو اکتیویته: گایگر مولر

     - رخ: تفاوت در نوع پیوندهای شیمیایی در جهات مختلف

     - مزه کانی

    - بوی کانی

    - سیستم تبلور

  2- روش شناسایی میکروسکوپی :

     - کانیهای شفاف: تهیه مقاطع نازک – میکروسکوپهای با نور عیوری

     - کانیهای کدر: تهیه مقاطع صیقلی – میکروسکوپهای با نور انعکاسی

  3- روش آنالیز دستگاهی

     - روش شیمی تر

  XRD -                                                                                                                              

   XRF -

     -و...

  سیستم های تبلور کانیها

  1- کوبیک : الماس،گالن،فلورین،پیریت،هالیت،گارنت،مگنتیت...

  2- تتراگونال : روتیل،کاسیتریت،زیرکن،کالکوپیریت...

  3- تریگونال : هگزاگونال: کوارتز،بریل،آپاتیت،تورمالین...

   4- مونوکلینیک : ژیپس،مالاکیت،موسکوویت،ارتوز،یشم...

  5- تری کلینیک : کیانیت،کائولن،آلبیت،میکروکلین...

  6- اورتورومبیک : الیوین،آراگونیت،توپاز،باریت...

  1 2 3

  رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید