تاسیس موزه

موزه علوم زمین از واحدهای سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور است و درمحل این سازمان در خیابان معراج تهران قراردارد.این موزه  در سال 1338(همزمان با تاسیس سازمان زمین شناسی) به همت چند نفراز محققان زمین شناس، برپایه نمونه هایی از سنگ ها، سنگواره ها، کانی ها و اشیا دیگری که ضمن تحقیقات زمین سناسی به دست آمده بود و با استفاده از امکانات سازمان زمین شناسی تاسیس شد.

پس ازاختصاص ساختمان کنونی به سازمان زمین شناسی، در این ساختمان سالن به موزه اختصاص یافت و اشیا را برمبنای ضابطه های علمی زمین شناسی دسته بندی و در قفسه ها و ویترین های گوناگون قراردادند.پس ازآن، درکنار پژوهش ها و مطالعات زمین شناسی که دراین سازمان ودر موسسه های دیگرمانندوزارت نفت و دانشگاه ها انجام می گرفت، نمونه های جدیدتر و گویاتربه مجموعه های موجود در موزه اضافه شد.ازسوی دیگربرخی از زمین شناسان خارجی نیز با همکاری علمی،نمونه هایی ازسنگ ها، کانی ها و سنگواره های یافت شده درکشورهای دیگر را از طریق مبادله علمی به موزه دادند.

این موزه درسال 1387 با صرف هزینه ای بیش از 100 میلیون تومان، نوسازی شده است و به شکل کنونی درآمده است .پس ازنوسازی نام موزه از<< موزه زمین شناسی به >موزه علوم زمینتغییریافت.

موزه دارای پلانی به شکل U می باشد و دروسط آن سالنی برای پخش و نمایش فیلم طراحی شده است

موزه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور موزه ای تخصصی است که به طورخاص نمونه هایی از سنگ، کانی،سنگواره (فسیل) و اشیا معدنکاری قدیمی بدست آمده از نقاط داخل و خارج کشور را درخود جای داده است.

 


رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید