خدمات

موزه علوم زمین با توجه به سابقه طولانی در ارائه اطلاعات علمی  مرتبط با علوم زمین خدمات گسترده ای را به  گروه های مختلف محققان، دانشجویان و سایرعلاقمندان ارائه می دهد. برخی از خدمات در ادامه به صورت فهرست وار آمده است

-گردآوری ، حفاظت و نمایش آثار و اشیای مربوط به دانش زمین شناسی

- ارائه مشاوره در زمینه دانش زمین شناسی و علوم مرتبط با ان

- برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان

- همکاری با مراکز دیگرسازمان و موزه های مختلف و نمایشگاههای مربوطه

- همکاری وتبادل دانش زمین شناسی با مراکز پژوهشی ودانشگاه های داخلی و خارجی

 

اهداف و رسالت

موزه زمین که یک مرکزتخصصی برای نمایش و معرفی دانش زمین شناسی وعلوم مرتبط با آن است.

  • معرفی و ارائه دانش زمین شناسی و علوم وابسته به آن به عنوان دانشی مرجع و پایه ای برای علوم دیگرازجمله فیزیک،شیمی، زیست شناسی، پزشکی، داروسازی و ...
  • معرفی دانش زمین شناسی به عنوان زیربنای اصلی زندگی تمام ابنابشردرطول تاریخ
  • نمایش پتانسیل ها و ثروت های زمینی خدادادی ایران(معادن و کانی های موجود،ذخایرسوخت فسیلی، جاذبه های گردشگری و ژئوتوریستی و ...)
  • آموزش و آگاهی دادن درموردجنبه های موثردانش زمین شناسی درزندگی روزمره انسان ها
  • حفاظت ونمایش آثارشاخص معرفی کننده دانش زمین شناسی
  • گردآوری نمونه های شاخص

 


رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید