سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 1 / 12
فیروزه
720 * 573 (83 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 2 / 12
آگات
720 * 499 (35 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 3 / 12
آگات1
700 * 541 (47 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 4 / 12
آگات2
720 * 522 (43 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 5 / 12
آمتیست
298 * 850 (179 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 6 / 12
اپال
720 * 524 (51 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 7 / 12
رحل قران از جنس عقیق(آگات)
720 * 665 (45 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 8 / 12
زمرد
720 * 525 (65 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 9 / 12
سکه طلا فراوری شده
600 * 859 (72 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 10 / 12
نمونه هایی از سنگ های نیمه قیمتی
720 * 684 (59 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 11 / 12
طلا
720 * 630 (61 KB) 
سنگ ها و کانی ها
سنگ ها و کانی ها: عکس شماره 12 / 12
طلا.
612 * 530 (69 KB) 
1 2 3 4

رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید